Het burenrecht regelt de rechten en plichten tussen naburige erven. Met erf wordt bedoeld ieder onroerend goed. Regels met betrekking tot het burenrecht hebben meestal te maken met hinder. Hinder van water, beplanting, grensafscheidingen, maar ook geluidhinder, visuele hinder of het gebruik van andermans grond.

Top